http://www.18up.org/
http://www.allescortservices.com/
http://www.bursaland.com/ http://www.localescortservices.com/ http://www.ontimeescorts.com/ http://www.bursahighlife.com/ http://www.dessof.com/ http://www.elisalanya.com/ http://www.turkz.net/ eskişehir escort mersin escort alanya escort bodrum escort havalimanı transfer
canlı bahis yap kaçak iddaa oyna illegal iddaa oyna illegal bahis siteleri illegal bahis oyna bahis siteleri
Yys Kapsamında Alınması Gereken Zorunlu Eğitimler                                             (Onlıne Eğitim)
02.03.2021 - 9:56 | Son Güncelleme: 2021-03-02 10:00
Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuat Eğitimi Küresel Tedarik Zincirinde Eşyanın Hareketiyle İlgili Riskler Eğitimi

Yys Kapsamında Alınması Gereken Zorunlu Eğitimler

                                            (Onlıne Eğitim)

Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuat Eğitimi

Küresel Tedarik Zincirinde Eşyanın Hareketiyle İlgili Riskler Eğitimi

1- GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET MEVZUAT EĞİTİMİ

4458 sayılı gümrük kanunu ve yönetmeliği çerçevesinde gümrük ve dış ticaret mevzuatı

Menşe, Kıymet, Tarife, Gümrük Rejimleri, Basitleştirilmiş Usuller, Süreler ve Cezalar, Eşyanın Gümrüğe Sunulması, Beyan ve Özet Beyan konularında mevzuat.

Lisans, izin, uygunluk belgesine tabi eşya mevzuatı

Ek mali yükümlülük, dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiye tabi eşya mevzuatı

Kota, tarife kontenjanı, ithalatta gözetim uygulamasına tabi eşya mevzuatı,

Çift kullanımlı eşya mevzuatı

İthalat veya ihracatının yasak eşya mevzuatı

Ambargoya tabi eşya mevzuatı

1.2- Eğitimi alması gereken personel

Firmanın Dış Ticaret departmanından sorumlu yöneticiler, İhracat ve İthalat departmanlarında görevli uzman personel Bu departmanlarla ilintili olarak çalışan gümrük ve lojistik departmanı personelleri.

Gümrük denetimleri 3 ana unsur üzerinden yapılmaktadır. Gümrük beyannamesi, muhasebeye ait stok ve envanter kayıtları ve dış ticarete ilişkin ödemelerin yapıldığı finans departmanına ait finansal hareketler. Bu sebeple bu tür departmanlarda görev yapan yönetici ve uzman çalışanlarında bu tür eğitimlerde yer alması gerekmektedir.

İlgili Departmanların bu eğitimleri YYS(AEO) kapsamında her ayıl alması zorunludur.

 

2-KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNDE EŞYANIN HAREKETİYLE İLGİLİ RİSKLER EĞİTİMİ

Küresel Tedarik Zinciri ve İşleyişi

Küresel Tedarik Zincirinde taraflar ve sorumluluklar

Küresel tedarik zincirinde eşyanın hareketleri ile ilgili riskler; yükleme, taşıma, depolama, boşaltma ve teslim

Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerini arttırabilecek durumlar gibi unsurların tespit edilmesi

Narkotik maddelerin tespiti

Nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC) maddelerin tespiti

Yanıcı ve patlayıcı maddelerin tespiti (IMDG Code ve MSDS) tehlikeli maddelerin sınıflandırılması ve Bilgi ve Güvenlik Formları

YYS başvuru formu olan Ek.2- Soru Formunun 10. bölümünde, ithale ve ihraca konu eşyayı taşıyan taşıma araçlarında, hangi kontrollerin yapılacağına dair hususlar yer almaktadır. Bu kontroller, sertifika sahibi firmalarca genel itibariyle zula kontrolü ve 7 noktalı kontrol olarak bilinmektedir. Söz konusu kontroller, YYS sahibi firmaların depo/sevkiyat personeli ve güvenlik birimleri tarafından yapılmaktadır.

Taşıma Araçlarına Dair Kontroller

Çekici - Treyler(Römork) Araçlarındaki Genel Fiziki Kontrol

Konteynerlerde 7 Noktalı Kontrol

Zula Alanları Kontrolü

 

2.2-Eğitimi Alması Gereken Personeller

YYS sahibi firmaların depo/sevkiyat personeli ve güvenlik birimleri tarafından alınması gerekmektedir

 

Bu tür eğitimler personel görev değişikliklerinde, yeni alımlarda tekrarlanmalıdır.

Kaynak:

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu

MADDE 6 - (1) Başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının güvenilir ve izlenebilir olduğunun kabul edilmesi için Bakanlıkça yapılacak inceleme (Mülga ibare:RG-21/2/2020-31046 Mükerrer) (…) sonucunda aşağıdaki koşulların yeterli düzeyde sağlanmış olduğunun tevsik edilmiş olması gerekir.

a) Ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarını, gümrük idarelerince yapılan ve özellikle sonradan kontrol kapsamında yapılacak denetimlerin sağlıklı ve etkin bir şekilde yapılmasına olanak verecek, bilgi ve kayıtların gerçekliğini koruyan şekilde ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmak.

b) Eşyanın tüm vasıflarının tereddüde mahal bırakılmayacak şekilde gösterilmesini ve tüm hareketlerinin kayıt altına alınmasını mümkün kılan defter ve kayıt düzenine sahip olmak.

c) Gümrük ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlara gümrük idaresinin fiziki veya elektronik olarak erişebilmesine olanak sağlamak.

ç) İdarenin yapacağı gümrük kontrolleri için gerek duyulan uygun ortamı sağlamak.

d) Serbest dolaşımda olan ve olmayan eşya ayrımını gözeten bir lojistik kayıt sistemine (stok ve depolama kayıt sistemi, muhasebe sistemi ve benzerleri) sahip olmak.

e) İşletmenin türü ve büyüklüğü ile orantılı, yasadışı ve usulsüz işlemlerin tespitine imkân veren, eşya akışının idaresi için uygun, belirli bir sistematik içerisinde işlemlerin yürütülmesini sağlayan ve iç kontrol mekanizması içeren bir idari organizasyon yapısına sahip olmak.

f) (Değişik:RG-25/6/2018-30459 Mükerrer) Gümrük işlemlerinin mevzuata uygunluğu ile eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir sistematiğe sahip olmak ve bunun sağlanması için gümrük ve dış ticaret mevzuatı eğitimi ve mevzuat değişikliklerinin takibini, gümrük işlemlerinin cari kontrolünü ve gümrük işlemlerinin kayıt ve belge üzerinden geriye dönük olarak kontrolünü yapmak veya yaptırmak.

g) Gümrük mevzuatına uyum konusunda herhangi bir aksaklık ortaya çıktığında veya sorun tespit edildiğinde gümrük idaresini bilgilendirmek.

ğ) Tüm beyanlara ilişkin olarak idarenin isteği doğrultusunda sunulacak şekilde, özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, beyanın gerçekleştiği yılın sonundan itibaren beş yıl süreyle ilgili belgeleri saklamak.

h) Bilgi ve kayıtların arşivlenmesi ve bilgi kaybının önlenmesine yönelik yeterli ve uygun bir iş planlamasına sahip olmak.

ı) Bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden korumaya ve verilerini güvenceye almaya yönelik uygun bilişim teknolojisi güvenlik önlemlerine sahip olmak.

(2) (Değişik:RG-25/6/2018-30459 Mükerrer)  Birinci fıkranın (f) bendi kapsamı eğitim, cari ve/veya geriye dönük kontrol işlemlerinin;

a) Firma bünyesinde yapılıyorsa, bu işlemleri yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimin gümrük işlemlerini doğrudan temsil yoluyla yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimden farklı olması,

b) Hizmet alımı yoluyla yapılıyorsa, dolaylı temsil hizmetinin de bu firmadan alınıp alınmadığına bakılmaksızın, hizmet alımı yapılan firmada bu işlemleri yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimin, gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla yapan kişi veya bu kişilerin çalıştırıldığı birimden farklı olması,

gerekir.

f) (Değişik:RG-25/6/2018-30459 Mükerrer) Gümrük işlemlerinin mevzuata uygunluğu ile eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir sistematiğe sahip olmak ve bunun sağlanması için gümrük ve dış ticaret mevzuatı eğitimi ve mevzuat değişikliklerinin takibini, gümrük işlemlerinin cari kontrolünü ve gümrük işlemlerinin kayıt ve belge üzerinden geriye dönük olarak kontrolünü yapmak veya yaptırmak.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak emniyet ve güvenlik koşulu

MADDE 8 - (1) Başvuru sahibinin uygun emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunduğunun kabul edilmesi için Bakanlıkça yapılacak inceleme (Mülga ibare:RG-21/2/2020-31046 Mükerrer) (…) sonucunda aşağıdaki koşulların yeterli düzeyde sağlanmış olduğunun tevsik edilmiş olması gerekir.

a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kullanılacak binaların izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte olması ve tesislere ilişkin genel güvenlik tedbirlerini almış olmak.

b) Yükleme yerlerine, sevkiyat sahalarına, kargo bölümlerine ve taşıma araçlarına yetkisiz girişleri önlemek üzere uygun erişim kontrol tedbirlerini almış olmak.

c) Herhangi bir eşyanın değiştirilmesini, kaybını veya yabancı eşya eklenmesini önleyecek tedbirleri almış olmak.

ç) Eşyanın konulması için uygun görülen yerleri gümrüğün denetimini kolaylaştıracak şekilde düzenlemiş olmak.

d) Yasaklama ve kısıtlamalara tabi eşya söz konusu ise, bunlara ilişkin ithalat ve/veya ihracat lisanslarıyla ilgili işlemleri takip edecek ve bu kapsamdaki eşyayı diğer eşyadan ayıracak bir iş akışını oluşturmuş olmak.

e) Uluslararası arz zincirinin güvenilirliğinden emin olunmasını sağlamak amacıyla, iş yaptığı kişi ve firmaların kimliklerinin açıkça tespit edilmesi ve bu kişi ve firmaların uygun emniyet ve güvenlik tedbirleri aldıklarının kontrolüne yönelik önlemleri almış olmak.

f) Mevzuatın izin verdiği ölçüde, güvenlik açısından hassas pozisyonlarda görev yapacak çalışanları hakkında işe başlama öncesi ve sonrasında periyodik olarak güvenlik araştırması yapıyor ve firmada çalışanlardan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklere karşı güvenlik tedbirleri alıyor olmak.

g) İlgili personelinin arz zinciri güvenliği ile ilgili eğitim programlarına aktif olarak katılımını sağlamak.

Program Tarihleri      : 6-7 Mart 2021 (Cumartesi-Pazar)

Program Saatleri      : 10:00 - 16:00

Program Ücreti         : 1.500 TL + KDV

Katılım için Kayıt Formu doldurulması ve tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Eğitim bedelinin, Denizbank Sultanahmet Şubesi TR10 0013 4000 0144 3495 3000 01 Iban nolu ARC Eğitim Hesabına yatırılması gerekmektedir.) Hesap No:  1485-14434953-351

Ödemenin eğitim tarihinden 2 iş günü önce yapılması ve dekontun tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Eğitim bedeli web sitemiz üzerinden kredi kartı ile ödenebilmektedir.

Eğitim bedeline, eğitim dokümanları, sertifika dahildir.

ARC gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır.

Kayıt için  0212 212 76 11 veya 0533 815 80 60 numaralı telefonu arayarak, veya arc@arc.com.tr mail adresinden kayıt ve katılımcı tanıma formu isteyebilirsiniz.

Kayıt ve katılımcı tanıma formunu doldurduktan sonra arc@arc.com.tr adresine göndermeniz rica olunur.Bu maili bir daha almak istemiyorsanız arc@arc.com.tr adresine mail atınız…

 

                            UYGULAMALI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

                                   (ONLINE EĞİTİM)

Amaç: Dış Ticaret'in en önemli konularından olan İhracatı Teşvik olarak da adlandırılan Dahilde İşleme Rejimini kısa sürede öğrenmek ve farkındalık elde etmek isteyenler için hazırlanmış bir eğitimdir.

 

Eğitim İçeriği:

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNİN TANIMI

REJİMİN AMACI

REJİMİN YASAL DAYANAĞI (İLGİLİ MEVZUAT)

REJİMİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

REJİMİN UYGULAMALARI

İthalat                         

İhracat

Yurt İçi Alım               

Yurt İçi Satış ve Teslimler

Şartlı Muafiyet Sistemi

Önceden İthalat

Önceden İhracat (Eşdeğer Eşya)

Geri Ödeme Sistemi

DAHİLDE İŞLEME REJİM KODLARI

TEMİNAT KULLANIM ŞARTLARI

İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI

BELGEDEN BELGEYE SATIŞ

İHRACAT SAYILAN YURT İÇİ SATIŞ VE TESLİMLER

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

BELGE MÜRACAATININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BELGE DÜZENLENMESİ

DAHİLDE İŞLEME İZNİ VERİLECEK HALLER

BELGE SÜRELERİ

MÜCBİR SEBEP ve FEVKALADE HALLER

DÖVİZ KULLANIM ORANI

ARACI İHRACATÇI KULLANIM ŞARTLARI

BELGENİN VE İZNİN REVİZESİ

İHRACATIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

GÜMRÜK İDARESİNCE YAPILAN İŞLEMLER

TELAFİ EDİCİ VERGİ

VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNDE KAPAMA İŞLEMLERİ

DİİB TEDBİRLERİNE UYULMAMASI

DİİB'DE HAKLARIN KÖTÜYE KULLANIMI VE MÜEYYİDELER

Katılımcı Profili: Bu eğitime, ithalat - ihracat departmanlarında veya gümrükleme şirketlerinde çalışan ve konunun her tür ayrıntısını öğrenmek isteyen, yeni başlayan seviyesindekiler dahil tüm kişilerin katılması mümkündür.

Program Tarihleri      : 13 Mart 2021 (Cumartesi)

Program Saatleri      : 09:30 - 17:00

Program Ücreti         : 1.000 TL + KDV

Katılım için Kayıt Formu doldurulması ve tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Eğitim bedelinin, Denizbank Sultanahmet Şubesi TR10 0013 4000 0144 3495 3000 01 Iban nolu ARC Eğitim Hesabına yatırılması gerekmektedir.) Hesap No:  1485-14434953-351

Ödemenin eğitim tarihinden 2 iş günü önce yapılması ve dekontun tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Eğitim bedeli web sitemiz üzerinden kredi kartı ile ödenebilmektedir.

Eğitim bedeline, eğitim dokümanları, sertifika dahildir.

ARC gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır.

Kayıt için  0212 212 76 11 veya 0533 815 80 60 numaralı telefonu arayarak, veya arc@arc.com.tr mail adresinden kayıt ve katılımcı tanıma formu isteyebilirsiniz.

Kayıt ve katılımcı tanıma formunu doldurduktan sonra arc@arc.com.tr adresine göndermeniz rica olunur.Bu maili bir daha almak istemiyorsanız arc@arc.com.tr adresine mail atınız…

 

  • Beğen
YORUM YAZIN
bursa escort bursa escort konya escort selçuklu escort meram escort